Polityka prywatności

Polityka prywatności

Gemini Polska szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających z Portalu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

Spis treści

1. Wyjaśnienie pojęć

2. Polityka

3. Administrator Danych Osobowych

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

5. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

5.1 Przeglądanie Portalu

5.2 Kontakt, wnioski 

6. Rekrutacja

7. Franczyza

8. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami 

9. Linki zewnętrznych podmiotów.

10. Odbiorcy Danych Osobowych

11. Przekazywanie danych poza obszar EOG.

12. Organy państwowe

13. Jak długo przetwarzamy przekazane nam dane Użytkowników.

14. Prawa osób, których dane przetwarzamy

14.1 Prawo do wycofania zgody

14.2 Prawo dostępu do danych

14.3 Prawo do sprostowania danych

14.4 Prawo do usunięcia danych

14.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

14.6 Prawo do przenoszenia danych

14.7 Prawo do sprzeciwu

14.8 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

14.9 Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

15. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

16. Zmiany Polityki Prywatności.

 

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane z wielkiej litery otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator – oznacza Administratora Danych Osobowych,którym jest Gemini Polska spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000595778, NIP: 5223051066; REGON 363503435.

Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z  plikami cookies znajdująca się pod adresem: https://geminipolska.com.pl/.

Portal - portal internetowy prowadzony pod adresem: https://geminipolska.com.pl/.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,  rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,  ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

 

2. Polityka

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników.

 

3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gemini Polska  spółka z o.o. z siedzibą przy ul.  Al.  Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000595778, NIP:  5223051066; REGON 363503435

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@geminipolska.com.pl

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

 

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych  Użytkowników zależny jest od tego, w jaki sposób i z jakich funkcji Portalu korzysta Użytkownik.

Ponadto, dane osobowe mogą być również przetwarzane w formie informacji o aktywności Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Portalu.

Za każdym razem kiedy w Polityce mowa jest o danych osobowych oznacza to dane, które umożliwiają identyfikację Użytkownika.

Za każdym razem kiedy podczas korzystania z Portalu Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych kiedy zostaniesz o to poproszony może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej funkcjonalności Portalu.

 

5. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

 

5.1 Przeglądanie Portalu

W czasie przeglądania przez Ciebie naszej strony www, możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zachowania i aktywności na naszej stronie, np. jakie konkretnie podstrony odwiedzasz, jak często, jak dużo czasu spędzasz na konkretnej podstronie.

Są to dane statystyczne, dane poprawiające działanie Portalu oraz dane niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Twoim jak i naszym systemom IT.

W tym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe: znajdujące się w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, logach serwera, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki z których korzystasz.,

Więcej szczegółów dotyczących zasad wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem www. geminipolska.com.pl.

Dane o których mowa powyżej wykorzystujemy przede wszystkim do:

  • zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i naszych systemów IT,
  • ułatwienia oraz poprawiania funkcjonalności naszego Portalu,
  • prowadzenia statystyk związanych z Użytkowaniem przez Ciebie Portalu.

Dane te przetwarzamy ponieważ jest to nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, ułatwieniu korzystania oraz poprawie funkcjonalności Portalu.

 

5.2 Kontakt, wnioski

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (numer telefonu,  e- mail),  imię, nazwisko, treść zapytania lub wniosku.

Historia przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres do dwóch lat od jej zakończenia.

Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

6. Rekrutacja

Za pośrednictwem Portalu możesz przesłać swoją aplikację na nasze oferty dotyczące zatrudnienia.

Proces rekrutacyjny prowadzony jest przez eRecruiter, tj. system rekrutacyjny znajdujący się pod adresem https://erecruiter.pl/

W procesie rekrutacji przetwarzamy Twoje dane, które znajdują się w Twoich dokumentach aplikacyjnych, np. CV lub list motywacyjny oraz Twoje dane kontaktowe podane w formularzu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności zmierzające do zawarcia umowy o  pracę, współpracę lub innych umów cywilnoprawnych.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy lub współpracy znajdują się w formularzu dotyczącym konkretnej oferty w systemie eRecruiter.

W przypadku skorzystania z funkcjonalności eRecruiter, które nie są związane z aplikowaniem na naszą ofertę pracy eRecruiter może poprosić Cię o podanie danych osobowych. W takim wypadku eRecruiter staje się odrębnym od nas Administratorem. Szczegóły nt. przetwarzania danych przez eRecruiter znajdują się pod adresem https://erecruiter.pl

 

7. Franczyza

Za pośrednictwem Portalu możesz przesłać aplikację dotyczącą zawarcia Umowy Franczyzy.

Podczas składania aplikacji zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię,  nazwisko,  nr telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeżeli ich nie podasz nie będzie możliwe kontynuowanie procesu zmierzającego do wyłonienia kandydata na zawarcie Umowy Franczyzy.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji na Franczyzobiorcę znajdują się tutaj: https://www.geminipolska.com.pl/klauzula-franczyza.

 

8. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

We celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia , które strony mogą posiadać.. W uzasadnionych przypadkach, dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną zniszczone.

 

9. Linki zewnętrznych podmiotów

Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub do których jest odwołanie na Portalu, nasza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki stron trzecich, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

 

10. Odbiorcy Danych Osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, tzw. odbiorców danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych,   podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi.

 

11. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG, czyli do państw trzecich.

           

12. Organy państwowe

Organy państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Jak długo przetwarzamy przekazane nam dane Użytkowników

Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1)      Uzasadniony interes:

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

2)      Dane przetwarzane na podstawie zgody:

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3)      Szczegóły dotyczące okresów przetwarzania danych osobowych w zakresie:

 

14. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

14.1 Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

14.2 Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania,  kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od korzystających z Portalu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o  profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.  

14.3 Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

14.4 Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia w odpowiedzi na Państwa żądanie poinformujemy o tym.

14.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,

b) przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika

14.6 Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub na podstawie umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie Administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

14.7 Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14.8 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z  prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

14.9 Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: iod@geminipolska.com.pl

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z  informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeśli Użytkownik przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania Użytkowników są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

15. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

 

16. Zmiany Polityki Prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszego Portalu i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie https://www.geminipolska.com.pl/.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: iod@geminipolska.com.pl

 

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies

Zamknij