Klauzula informacyjna dla kandydatów na franczyzobiorców

Klauzula informacyjna dla kandydatów na franczyzobiorców

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gemini Polska sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651228, posiadającą NIP 5842754966, REGON 366029810

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Norbert Niewiadomski, e-mail: iod@geminipolska.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wyboru franczyzobiorcy.

 - Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu zawarcia umowy, będą przetwarzane w szczególności w celu: 

  • weryfikacji PWZF w Centralnym Rejestrze Farmaceutów;
  • kontaktu w celu umówieniu spotkania lub weryfikacji aplikacji;
  • sprawnego przebiegu procesu zmierzającego do zawarcia umowy franczyzy;
  • zawarcia umowy franczyzy;

- Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  1. pracownicy i współpracownicy administratora w niezbędnym do realizacji powyższych celów zakresie;
  2. Gemini Polska lub inne spółki sieci franczyzowej Gemini, w ramach której przetwarzamy Państwa dane osobowe, z którymi Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, włączając w to pracowników i współpracowników tych podmiotów;
  3. podmioty świadczące usługi na zlecenie Gemini Polska, jak np. obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Gemini Polska w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, z którymi Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

  1. niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji Państwa zgłoszenia do programu franczyzy Gemini Polska;
  2. w przypadku negatywnej odpowiedzi lub weryfikacji zgłoszenia dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń;
  3. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy franczyzy. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy franczyzy.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaa także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia w procesie zawarcia i realizacji umowy franczyz. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy franczyzy.

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies

Zamknij